Skrevet den . Publisert i Nyheiter

Bildelingsordning

Atlanta traffic I-75 South_photo Farai FlickrEi arbeidsgruppe skal kome med forslag til modell for å kunne ta i bruk bildelingsordning for tilsette, politikarar og innbyggarar i Ålesund kommune frå 2020. Det bestemte det partssamansette utvalet på sitt møte 25. september.

Det partssamansette utvalet består av ordførarane i dei fem kommunane som representerer arbeidsgiversida og tillitsvalde og hovudverneombod for dei tilsette i dei fem kommunane. Rådmennene og prosjektleiar møter også.

Bakgrunnen for forslaget med bildelingsordning er det grønne skiftet og kommunes ambisjonar i klima- og miljøarbeidet. Kommunen ønsker å få ned bruken av kommunalt eigde og private bilar til tenestekøyring, og å få fleire tilsette til å velge anna løysing enn køyring med privat bil til og frå jobb. Tilgang til fossilfrie tenestebilar, elsyklar og syklar, gode kollektivløysingar, og strengare reglar for parkering betalt av arbeidsgivar og retten til kilometergodtgjersle, er verkemiddel som kan nyttast for å oppnå dette.

Arbeidsgruppa skal ha slik samansetting:

Oppgåve

Arbeidsgruppa skal arbeide med desse problemstillingane:

Arbeidsgruppa bør orientere seg om løysingar som er etablert eller er under etablering i andre kommuner, og særskilt dei som er basert på at innbyggarar skal kunne nytte dei same bilane til privat bruk etter arbeidstid.

Ordninga skal administrerast av eit eigna eksternt firma etter anbod.

Mål

Målet med forslaget og ordninga er at:

Du finn meir informasjon i sakspapira til møtet.